Što je SOLAS?

SOLAS je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (Safety of Life at Sea). Prva verzija Konvencije usvojena je još 1914. godine nakon katastrofe Titanica 1912. godine. Od tada je napravljeno više revizija, a od 1948. Međunarodna pomorska organizacija (IMO - International Maritime Organization)  preuzima i razvija SOLAS.

Što je VGM kontejnera?

VGM (Verified Gross Mass) je verificirana bruto masa i odnosi se na ukupnu masu čitavog punog kontejnera (tereta u kontejneru, materijala za pakiranje, materijala za osiguranje tereta od pomicanja, težina/tara praznog kontejnera).

Koji su osnovni zahtjevi?

Krcatelj je obvezan brodaru prijaviti točnu informaciju za VGM (verificiranu bruto težinu kontejnera), uključujući težinu tereta, težinu materijala za pakiranje, materijala za osiguranje tereta od pomicanja, te težinu praznog kontejnera, te istu potvrditi ovlaštenim potpisom (može biti u elektronskom obliku) uz identifikaciju odgovorne osobe zaduženu za deklariranu težinu. Navedene informacije dostavljaju se brodaru, prije dolaska kontejnera u brodarovu luku ukrcaja.

U kojim će se zemljama implementirati SOLAS/VGM?

Sve zemlje koje su članice IMO (Međunarodne pomorske organizacije), Agencija Ujedinjenih naroda, MORAJU implementirati VGM pravila. Neke zemlje automatski uključuju VGM kao dio nacionalnih pravila ili zakona. Druge će imati dodatne zahtjeve u skladu s lokalnim/nacionalnim zakonima ili pravilima.

Zašto baš sada “VGM”?

Zahtjev za VGM potvrdom usvojen je u cilju zaštite ljudi i imovine na brodu i radnika na terminalu, kao i tereta pošiljatelja, jer ovime krcatelji brodarima deklariraju točne i pouzdane informacije o ukupnoj težini kontejnera. Veliki incidenti i nesreće, koje uzrokuju ozljede osoba i imovine, nastaju kao rezultat netočno deklariranih težina.

Tko je odgovoran za izdavanje i dostavu VGM-a?

Prema SOLAS zahtjevu krcatelj naveden na pomorskoj teretnici je taj koji je dužan brodaru i terminal/lučkom operatoru pravovremeno prezentirati verificiranu bruto težinu napunjenog kontejnera.

Koje metode izračunavanja VGM-a postoje?

Dozvoljene su dvije metode verifikacije:

  • Metoda 1: nakon završenog punjenja i plombiranja kontejnera krcatelj može sam ili angažirajući treću osobu izvagati čitav napunjen kontejner.
  • Metoda 2: krcatelj ili treća osoba po nalogu krcatelja može izračunati težinu vaganjem i zbrajanjem pojedinačnih težina koleta tereta u kontejneru, pakovanja i materijala za osiguranje tereta od pomicanja te pribrojavanjem težine praznog kontejnera (tara).

Za dodatne informacije posjetite internet stranicu WSC (World Shipping Council).

Što je “metoda 1”?

Vaganje čitavog napunjenog kontejnera s kalibriranom i certificiranom opremom, što može organizirati krcatelj ili prema krcateljevom nalogu treća osoba.

Što je “metoda 2”?

Krcatelj ili treća osoba po nalogu krcatelja može izvagati i izračunati težinu zbrajanjem pojedinačnih težina koleta tereta u kontejneru, pakovanja i materijala za osiguranje tereta od pomicanja te pribrojavanjem težine praznog kontejnera (tara).

Gdje se može doznati težina praznog kontejnera (tara)?

Tara kontejnera otisnuta je na vratima kontejnera. Neki brodari objavljuju informacije o težini kontejnera na njihovoj internet stranici.

Ovisno o raznim izvanrednim uvjetima službena težina praznog kontejnera može biti netočna (npr. vlažni drveni podovi, kao rezultat popravaka, itd.). 

Može li se kontejner vagati u luci?

Teoretski i legalno kontejner se može vagati na ukrcajnom terminalu; međutim neće svi terminali imati potrebnu infrastrukturu za tu uslugu, osobito uzme li se u obzir značajan broj kontejnera koji prolaze kroz terminal. Vaganje kontejnera u luci moglo bi uzrokovati značajna zagušenja i kašnjenja.

Koje informacije treba dostaviti krcatelj?

Podaci koje krcatelj treba dostaviti Kuehne + Nagel su:

  1. Verificirana bruto težina po kontejneru  (VGM - Verified Gross Mass) uključujući težinu tereta, težinu materijala za pakiranje, materijala za osiguranje tereta od pomicanja, te težinu praznog kontejnera.
  2. Ovlašteni potpis pošiljatelja (ime napisano velikim slovima za EDI) odgovornog za deklariranu težinu i detalje tvrtke.
  3. Dodatne informacije i/ili dokumentacija, zatraženi u skladu s lokalnim/nacionalnim zakonima i pravilima.

Koji je rok za dostavu VGM potvrde u Kuehne + Nagel?

Rok za dostavu VGM potvrde u Kuehne + Nagel razlikovat će se od luke do luke, ovisno o usvajanju VGM pravila koje će donijeti pojedina nacionalna zakonodavstvena tijela zadužena za pomorsku regulativu.

Što u slučaju kada krcatelj zaboravi izdati VGM potvrdu?

Kuehne + Nagel preko upozorenja kontinuirano prati sve VGM statuse kako bi se osiguralo pravovremeno izdavanje VGM potvrde i izbjeglo odbijanje ukrcaja na brod.

Jedan od naših stručnjaka iz pomorskog odjela kontaktirat će vas u slučaju nedostajanja VGM potvrde.

Koje su posljedice ako ne predam VGM potvrdu?

Brodar i terminal operator ne smiju ukrcati kontejner na brod bez zaprimljene VGM prijave/potvrde.

Tko je odgovoran za prijavljivanje VGM-a u slučaju kada Kuehne + Nagel ukrcava robu u kontejner (FCL) u ime pošiljatelja ?

U tom slučaju, Kuehne + Nagel djeluje u funkciji skladištara ili sličnoj koji puni robu u kontejner i važe kontejner za račun i u ime stvarnog krcatelja; no, krcatelj naveden u teretnici ili tovarnom listu (Sea Waybill) je obvezan i odgovoran prijaviti VGM brodaru.

Kuehne + Nagelova odgovornost prema krcatelju je ograničena na temelju Kuehne + Nagelovih općih uvjeta poslovanja i/ili posebno dogovorenog ugovora sa strankom.

Tko je odgovoran za nadgledanje i provođenje “SOLAS VGM” pravila?

Državna nadležna tijela/agencije (kao npr. u HR Ministarstvo Pomorstva, prometa i infrastrukture, Coast Guard u SAD ili Maritime & Coastguard u GB) su zaduženi nadgledati i osiguravati da se krcatelji pridržavaju SOLAS VGM pravila.